1. OPĆE ODREDBE

Ovi opći uvjeti poslovanja primjenjuju se na sve usluge i poslovne odnose između društva Poliglossa d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Grahorova 24 (u daljnjem tekstu Izvršitelj) i naručitelja usluge (u daljnjem tekstu Naručitelj) iz područja djelatnosti za koje je društvo Poliglossa d.o.o. registrirano na Trgovačkom sudu u Zagrebu. Naručitelj je svaka pravna ili fizička osoba koja naručuje uslugu od Izvršitelja. Naručitelj usluge svojom narudžbom prihvaća sve odredbe ovih Općih uvjeta poslovanja, a u slučaju postojanja naknadno potpisanog ugovora između Naručitelja i Izvršitelja, odredbe tog ugovora imat će prednost u odnosu na ove Opće uvjete. Izvršitelj se obvezuje pružati usluge u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja. Izvršitelj zadržava pravo izmjene Općih uvjeta poslovanja u svako doba te će, ako do izmjena dođe tijekom projekta, Naručitelja o tome obavijestiti pisanim putem. Izvršitelj je ovlašten prenijeti svoja prava i obveze iz ovih Općih uvjeta poslovanja u cijelosti ili djelomično na treću osobu. Naručitelj nema pravo, osim uz posebno pisano dopuštenje Izvršitelja, prenijeti svoja prava i obveze na treću osobu.

2. USLUGE PREVOĐENJA I POVEZANE USLUGE 2.1 NARUČIVANJE PRIJEVODA
Izvršitelj ponudu izrađuje na temelju uvida u dostavljen tekst te ponudu dostavlja Naručitelju elektroničkom poštom, telefaksom, drugim oblicima pisane komunikacije ili osobno. Izvršitelj ima pravo odbiti izdavanje ponude ili predračuna ako mu na uvid nije dostavljen tekst koji treba prevesti ili ako procijeni da projekt ne bi mogao realizirati na kvalitetan način i u skladu s pravilima struke.

2.2 REALIZACIJA USLUGE
Naručitelj je dužan na zahtjev Izvršitelja istome dati na uporabu svu potrebnu literaturu na jeziku na koji se prevodi, a koja će poslužiti kao pomoć pri prevođenju tekstova koji sadrže stručnu terminologiju. Naručitelj je također dužan Izvršitelju imenovati kontakt osobu kojoj se Izvršitelj može obratiti u slučaju nedoumica u svezi sa stručnom terminologijom. Izvršitelj ima pravo zatražiti da mu se pravodobno daju informacije, objašnjenja i literatura u svezi naručenog simultanog ili konsekutivnog prevođenja. U skladu s normom EN 15038, usluga prijevoda koji uključuje sljedeće jezike: engleski, francuski, njemački,  španjolski i talijanski sastoji se od prijevoda i redakture teksta.

2.3 ISPORUKA I ROKOVI
Prevedeni tekstovi Naručitelju se isporučuju u prostorijama Izvršitelja, faksom ili e-mailom na adresu Naručitelja. Ako Naručitelj zahtijeva isporuku poštom, preporučenom pošiljkom, kurirskom službom ili dolaskom u sjedište Naručitelja, Naručitelj je dužan platiti troškove takve dostave. Rokove prijevoda Izvršitelj dogovara s Naručiteljem i utvrđuje u ponudi ili predračunu. Rokovi za izradu prijevoda počinju teći od dana prihvaćanja ponude, osim ako između Naručitelja i Izvršitelja nije drukčije ugovoreno. Izvršitelj je dužan poštivati rokove prijevoda te prijevod obaviti u skladu sa svojim najboljim znanjem i sposobnostima. U slučaju kašnjenja Izvršitelj je o tome dužan obavijestiti Naručitelja. Ni Izvršitelj ni Naručitelj ne odgovaraju za kašnjenje u ispunjenju svojih obveza do kojega je došlo bez njihove krivnje, odnosno zbog više sile.

2.4 OTKAZIVANJE USLUGE
Izvršitelj ima pravo otkazati bilo koji Ugovor sklopljen između Naručitelja i Izvršitelja kao i narudžbu Naručitelja bez posebnog obrazloženja, slanjem pisane obavijesti Naručitelju. U slučaju otkazivanja narudžbe, Naručitelj je dužan platiti puni iznos Izvršitelju za cjelokupni prijevod ili iznimno, po posebnom pisanom odobrenju Izvršitelja, za onaj dio posla koji je Izvršitelj obavio do trenutka otkazivanja, a po računu koji izda Izvršitelj.

2.5 REKLAMACIJE
Izvršitelj za prevedene materijale, a posebno one namijenjene objavljivanju preporučuje jezičnu lekturu i korekturu teksta koja se posebno dogovara i plaća, u protivnom ne može preuzeti odgovornost za prigovore. Naručitelj eventualni pisani prigovor na isporučeni prijevod ima pravo uložiti najkasnije u roku od sedam dana od isporuke prijevoda i samo ako je izvršio sve svoje obveze prema Izvršitelju.

2.6. CIJENE
Cijena koju Naručitelj plaća za prevoditeljske usluge Izvršitelju utvrđuje se predračunom ili ponudom za prevoditeljske usluge sastavljenom od strane Izvršitelja, a koja se Naručitelju dostavlja elektroničkom poštom, faksom ili drugim oblicima pisane komunikacije. Ako nije drugačije dogovoreno, najmanja obračunska jedinica za pisani prijevod je 1 prevoditeljska kartica koja sadrži 1500 s razmacima, a za usmeni prijevod 1 sat prevođenja.

Svaka započeta kartica prijevoda obračunava se kao puna kartica.

Kod konsekutivnog i simultanog prevođenja računa se vrijeme provedeno s Naručiteljem prijevoda od trenutka dolaska Izvršitelja na dogovoreno mjesto, pa do završetka pregovora (konferencije), bez obzira na to koliko je vremena Izvršitelj efektivno prevodio. Svaki započeti sat konsekutivnog i simultanog prevođenja obračunava se kao puni sat. Za žurne prijevode (7 kartica i više u roku od 24 sata) obračunava se dodatnih 30% na osnovnu cijenu. Eventualni popusti mogu se dogovoriti isključivo izravno s Izvršiteljem i vrijede za pojedini projekt, osim ako nije drukčije definirano posebnim ugovorom između Izvršitelja i Naručitelja.

2.7 PLAĆANJE
Izvršitelj zadržava pravo od Naručitelja zahtijevati plaćanje pri preuzimanju prijevoda, a ako nije drukčije dogovoreno, najkasnije 8 dana od izdavanja računa. U slučaju kašnjenja s plaćanjem, Izvršitelj je slobodan zaračunati zakonsku zateznu kamatu na iznos dugovanja te ima pravo poduzeti sve zakonske mjere za naplatu svog potraživanja. Izvršitelj ima pravo zatražiti uplatu predujma u određenom postotku od procijenjene vrijednosti prijevoda radi potvrde ozbiljnosti narudžbe. Izvršitelj ima pravo od Naručitelja naplatiti sve troškove nastale vezano za izvršenje prijevoda poput bankovnih naknada, poštanskih troškova, troškova slanja pošiljke, putnih troškova, troškova prijevoza i sl.

2.9 JAMSTVA I ODGOVORNOSTI
Naručitelj će Izvršitelju nadoknaditi svu štetu nastalu zbog potraživanja, gubitaka ili troškova koji bi nastali kao posljedica bilo kakvih zahtjeva upućenih Prevoditelju, a zbog sadržaja bilo kojeg dokumenta prevedenog od strane Prevoditelja. Prevoditelj nije odgovoran za sadržaj dokumenata koje je Naručitelj dostavio, niti je odgovoran za posljedice prevedenog sadržaja. Izvršitelj jamči Naručitelju da će usluge prevođenja biti obavljene savjesno, profesionalno i u dogovorenom roku.

3. EDUKATIVNI PROGRAMI

3.1 EDUKATIVNI PROGRAMI ZA POSLOVNE SUBJEKTE

3.1.1 SADRŽAJ EDUKATIVNIH PROGRAMA I TRAJANJE
Izvršitelj pruža usluge osmišljavanja i provođenja edukativnih programa na temelju analize potreba Naručitelja te provjere razine znanja polaznika. Sadržaj edukativnih programa može se promijeniti tijekom realizacije programa na temelju pisanog zahtjeva Naručitelja. Trošak promjene snosit će Naručitelj.

3.1.2 MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA NASTAVE
Mjesto i vrijeme održavanja nastave ovisi o dogovoru Naručitelja i Izvršitelja. U slučaju održavanja programa u prostorijama Naručitelja koji je pravna osoba Naručitelj je dužan osigurati prostor i opremu za održavanje nastave u dogovoreno vrijeme. Naručitelj se obvezuje poštivati terminski plan održavanja nastave. U slučaju spriječenosti, Naručitelj se obvezuje o tome obavijestiti Izvršitelja najkasnije dva radna dana prije dana predviđenog za održavanje nastave (pri čemu se radnim danom smatra svaki dan osim subote, nedjelje i državnih praznika). Ako Naručitelj pravovremeno ne obavijesti Izvršitelja o potrebi promjene termina održavanja nastave, Izvršitelj ima pravo zaračunati uslugu kao da je nastava održana.

3.2 EDUKATIVNI PROGRAMI ZA GRAĐANE
Prava i obveze Izvršitelj i polaznika uređuju se Ugovorom o upisu u edukativni program (dalje u tekstu: Ugovor). Za maloljetne polaznike Ugovor potpisuje roditelj ili staratelj. Za sve što nije ugovoreno, vrijede odredbe Zakona o obveznim odnosima.

3.3 PLAĆANJE
Iznos naknade za pružanje usluge edukativnih programa ovisi o pojedinačnom dogovoru Naručitelja i Izvršitelja. Usluge se plaćaju na račun Izvršitelja po njegovom izdavanju računa.
 
4. TESTIRANJE I JEZIČNO SAVJETOVANJE

4.1 PROVJERA RAZINE ZNANJA JEZIKA

Izvršitelj pruža usluge provjere razine znanja jezika građanima i trgovačkim društvima. Usluga može uključivati provjeru znanja općeg ili stručnog jezika ili samo pojedine vještine. U slučaju provjere općeg ili stručnog jezika, provjera se sastoji od pisanog i usmenog dijela, a način provjere pojedine vještine ovisi o provjeravanoj vještini.

4.2 IZDAVANJE POTVRDA
Izvršitelj izdaje potvrde o znanju jezika osobama koje su pristupile provjeri razine znanje jezika te polaznicama svojih edukativnih programa. Razina znanja se određuje i opisuje u skladu s Zajedničkim europskim referentnim okvirom za strane jezike.

4.4 PLAĆANJE
Iznos naknade za pružanje usluge testiranja i jezičnog savjetovanja ovisi o konkretnom dogovoru Naručitelja i Izvršitelja. Usluge se plaćaju na račun Izvršitelja po njegovom izdavanju računa.

5. ZAVRŠNE ODREDBE

5.1  POVJERLJIVOST PODATAKA
Izvršitelj jamči povjerljivost informacija te čuvanje poslovne tajne, intelektualnog i industrijskog vlasništva i patenata u koje stekne uvid tijekom pružanja usluge prevođenja, edukativnih programa ili jezičnog savjetovanja. Kako nijedan prijenos podataka putem Interneta ne može biti potpuno siguran, tako ni Prevoditelj ne može jamčiti apsolutnu sigurnost informacija.

5.2 AUTORSKO PRAVO
Izvršitelj zadržava autorsko pravo i pravo korištenja prijevoda i dokumentacije koje je izradio tijekom izvršenja naručene prevoditeljske usluge sve do podmirenja   cjelokupnog dugovanja Naručitelja.
Izvršitelj je isključivi nositelj svih autorskih prava nad konceptima edukativnih programa te materijalima, pisanim vježbama i provjerama znanja koje je izradio u svrhu pružanja usluge edukativnih programa ili jezičnog savjetovanja.

5.3 SUDSKA NADLEŽNOST
Stranke se obvezuju da će sve sporove pokušati riješiti mirenjem. U slučaju da mirenje ne uspije, stranke ugovaraju mjesnu nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu. Ovi Opći uvjeti poslovanja primjenjuju se od 1. travnja 2014.